https://www.dragana-savic.com/serbia-serbian/ Dragana Savić - Oficielni sajt

U mome radu je moja radost
i u toj radosti živi radost moje radosti !

Tagore .


                           

O meni


Detinjstvo sam provela na Mediteranu .

Odatle potiče ljubav prema neprikosnovenoj lepoti Prirode , Svetlosti ...
Volela bih da posmatrači mojih slika
osete emotivnu toplinu kreativne imaginacije .

Slikajući monohrone ( belo na belom ) slike, kao emanaciju apsolutne
Svetlosti u slici , težim svedenosti u formi , jednostavnoj eleganciji
i lepoti ekspresije .


Živim i radim u Novom Sadu .


Dragana


O mom slikarstvu

Inspiraciju nalazim u Prirodi, njenoj snazi, neprikosnovenoj lepoti. Motivi su more, talasi, nebo, čempresi, masline (puno ultramarin plave boje, ljubičaste).

Istovremeno radim i na monohromnim slikama , belo na belom ,
Istražujem Svetlost u slici slikajući ekspresivnim linijama, zrnastom strukturom
sa ponekim caklastim sjajem, želeći da posmatraču priuštim emotivnu toplinu i estetski ugođaj.

- Slike su radjene tehnikom ulje na platnu. -


Na Mandalama (budističkim svetim crtežima) radim nekoliko godina, ispunjavajući njihovu originalnu formu pastelnim bojama i ponekim svetlucavim pigmentom.

Radim ih u tri dimenzije : 10x10 , 15x15 i 32x32 cm.


- Mandala -
je simetričan crtež i izražava koncepciju Univerzuma.
Svojim geometrijskim oblikom, bojama i energijom predstavlja ujedinjenje mikro i makro kosmosa.
Simetrija i harmonija boja simbolišu jedinstvo, celinu
koja kreće iz središne tačke i tako harmonizuju naš život i unutrašnju ravnotežu.
Posmatranjem mandala naše biće upija harmoniju bezvremene simbolike oslobađajući nas od stresa, negativnih emocija i misli,
te tako ostvarujemo skladnost sa sobom, Univerzumom, Apsolutom.
Istovremeno daje nam snagu empatije prema drugima.
Mandale su svuda oko nas: u crkvama, katedralama, rozetama, kapi vode, cvetu, pahuljici...
Mandala je svemir koji se rascvetava u mnogo oblika - ali je uvek samo jedan.

Dragana

SocialInfo Kontakt - e-mail :

DraganaSavic9@gmail.com


Slike

U mom mikrokosmosu , interesovanju , u slikarstvu , motivi su : more , talasi , nebo , masline ( puno je plave i ljubičaste boje ).


img01

Idi na vecu !

View more
img02

Idi na vecu !

View more
img03

Idi na vecu !

View more
img04

Idi na vecu !

View more
img05

Idi na vecu !

View more
img06

Idi na vecu !

View more
img07

Idi na vecu !

View more
img08

Idi na vecu !

View more
img09

Idi na vecu !

View more

Istovremeno radim i na monohromnim slikama, belo na belom, gde se kroz formu i likovni izraz izražavaju osećanja i ekspresije
o doživljenom...


img02

Idi na vecu !

View more
img02

Idi na vecu !

View more
img02

Idi na vecu !

View more
img02

Idi na vecu !

View more
img02

Idi na vecu !

View more
img02

Idi na vecu !

View more

>>>> Idi na Slike !My happiness lies in my work
and in this happiness resides the happiness of my happiness!

Tagore .


                           


About me

I spent my childhood in the area of the Mediterranean sea .

There I developed the love for the sacrosanct beauty of the Nature , Light ….
I would like people
to feel the emotional warmth of creative imagination
when looking at my paintings .

In painting monochrome (white on white) paintings , as the emanation of absolute
Light in the painting , I seek reduction in form , simple elegance and beauty of expression . .


I live and work in Novi Sad .Dragana


About my painting


I find inspiration in Nature , its power , its sacrosanct beauty . My motives are sea , waves , sky , cypresses , olive trees (a lot of ultramarine blue and violet colors).

At the same time I also work on monochrome paintings (white on white),
I seek Light in paintings by using expressive lines , grain structure
with sporadic shimmering glow , in the attempt to create emotional warmth and esthetic ambience .

- Paintings are made using oil on canvas technique . -


I have been working on Mandalas (Buddhist spiritual drawings) for several years now , filling their original form with pastel colors and sporadic glowing pigments .

I make them in three different dimensions : 10x10 , 15x15 and 32x32 cm .


- Mandala -

is a symmetrical drawing and represents a concept of the Universe .
Its geometric shape , color and energy represent a unison of microcosm and macrocosm .
Symmetry and harmony of color symbolize unity
whole which begins from the central point and thus harmonizes our life and inner balance .
By looking at the mandalas our whole being absorbs the harmony of timeless symbols relieving us from stress , negative emotions and thoughts ,
enabling us to be in harmony with ourselves ,
the Universe , the Absolute .
At the same time it gives us the power of empathy for others .
Mandalas are all around us : in churches , cathedrals , rosettes , water droplet , flower , snowflake …
Mandala is a universe which blooms in many shapes – but always remains only one .

Dragana

SocialKontakt Forma